Strada Mușetești 29, București 014364, Romania

TERMENI, CONDIȚII ȘI REGULI DE UTILIZARE

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)  679/2016 este conceput pentru a unifica cerințele privind confidențialitatea datelor în întreaga Uniune Europeană (UE). Noi, POY BUCHAREST SRL, deținător al licenței Votat Produsul Anului ® în România, în calitate de operator, procesăm  informațiile din subiectele de date UE – care includ utilizatorii finali, clienții și angajații, doar în scopul realizării unor analize statistice.

Directiva privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării legii prevede procesarea de date pentru a pregăti și păstra înregistrări ale activităților de prelucrare și, de asemenea, pentru a demonstra cum au fost atinse deciziile de utilizare a datelor pentru o prelucrare ulterioară. Chiar mai mult, datele cu caracter personal, noi le prelucram în mod transparent, le colectam în mod explicit și legitim, in scop limitat (“limitarea scopului”) la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care le procesăm (“minimizarea datelor”) și trebuie să fie totodata corecte (și actualizate).

Noi drepturi pentru subiecții de date

Dumneavoastră, persoanele care întelegeți să accesați platforma noastră, cele ale căror date cu caracter personal vor fi sau sunt stocate, aveți drepturi noi, obligatorii care vă dau mai mult control asupra datelor personale.

Acesta include, printre altele, dreptul de a fi uitat (ștergerea) și dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele care solicită mai multe informații despre datele lor și drepturile pe care le au, vor putea, de asemenea, să le solicite mai ușor decât pana acum, și trebuie să fie informați despre acțiunile întreprinse pentru a-și satisface drepturile furnizate în termen de o lună.

 • Consimțământul dvs trebuie să fie clar delimitat de alte declarații scrise și nu va fi ascuns în alte anunțuri de informare.
 • Politicile de confidențialitate care vizează procesarea datelor cu privire la aceste aspecte vor fi detaliate.
 • Noi vom păstra un istoric pentru a arăta unde sunt diferitele surse de date și de unde au provenit, inclusiv modul în care au fost colectate datele, cât și faptul că persoanele și-au demonstrat consimțământul explicit.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dvs, noi avem obligația să va furnizăm cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care dvs posedați deja informațiile respective:

 1. identitatea operatorului (societății) și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum:
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
 • existența drepturilor prevăzute prin lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție;
 • condițiile în care pot fi exercitate drepturile de mai sus;
 1. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizată, adica dvs., aveti dreptul, în baza art. 16 din GDPR, de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele dvs, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu dreptul la rectificare, cu dreptul la ștergere și dreptul la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul, în baza art. 17 din GDPR, de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi, operatorul, avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Va retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora;
 • Va opuneti prelucrării prin exercitarea dreptului la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau va opuneti prelucrării când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor cu vârsta sub 16 ani. Acesta este un drept nou reglementat începând cu data de 25 mai 2018 de GDPR.

În cazul în care noi, operatorul am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligati să le ștergem în baza dreptului exercitat conform motivelor de mai sus, noi, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Ștergerea nu va fi însă posibilă în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, pentru:
 1. prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor;
 2. prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern , care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional;
 3. în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naționale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligații de confidențialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naționale competente;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știintifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de ștergere este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; această prelucrare are loc, în conformitate cu art. 89 alineatul ( 1) din GDPR, pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Noi, operatorul, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu dreptul la rectificare, cu dreptul la ștergere și dreptul la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Noi vom informa persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dumneavoastră, persoana vizată aveti dreptul, în temeiul art. 18 din GDPR, de a obține din partea noastră, a operatorului, restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Singurele situații în care astfel de date cu caracter personal pot fi prelucrate în cazul  în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul dreptului la restricționarea prelucrării,cu excepția stocării, sunt următoarele:

 • numai cu consimțământul persoanei vizate; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; sau
 • din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu dreptul la rectificarea, cu dreptul la ștergerea și dreptul la restricționarea prelucrării cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Operatorul informează persoana vizată cu  privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Art. 20 din GDPR introduce un drept la portabilitatea datelor, creând posibilitatea opțiunii pentru transmiterea de date la un alt operator și, implicit, oferind persoanelor vizate libertate de alegere. Acest drept permite persoanelor vizate să primească datele cu caracter personal pe care le-au furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să transmită respectivele date altui operator, fără obstacole.

Persoanele fizice care fac uz de dreptul de acces sunt în prezent constrânse de formatul ales de operatorul de date atunci când furnizează informațiile solicitate. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică sub rezerva unor anumitor condiții, sprijină alegerea, controlul și responsabilitatea utilizatorului.

În virtutea acestui drept, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe un contract în care persoana este parte;
 • Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Pe cale de consecință portabilitatea nu acoperă documentele pe hârtie.

Elementele principale ale portabilității datelor cuprind următoarele elemente care se desprind din însuși textul art. 20 din GDPR:

 • un drept al persoanei vizate (al dvs) de a primi;
 • dreptul de a transmite date cu caracter personal de la un operator de date la altul;
 • controlul;
 • portabilitatea datelor față de alte drepturi ale persoanei vizate.

În primul rând, portabilitatea datelor este un drept al dvs. de a primi date cu caracter personal care vă privesc, prelucrate de un operator de date și de a stoca respectivele date pentru uz personal, ulterior. O astfel de stocare poate fi pe un dispozitiv privat sau într-un mediu de stocare virtual privat, fără a transmite neapărat datele unui alt operator. În acest sens, portabilitatea datelor completează dreptul de acces.

 

O specificitate a portabilității datelor constă în faptul că aceasta vă oferă o modalitate ușoară de a gestiona și reutiliza datele cu caracter personal. Datele le veți primi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, astfel cum precizează și art. 20 din GDPR.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Obstacol poate fi așadar caracterizat ca orice obstacol legal, tehnic sau financiar introdus de operator pentru a restrânge sau a încetini accesul, transmiterea sau reutilizarea de către persoana vizată sau un alt operator.

Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor.

Portabilitatea datelor nu declanșează automat ștergerea datelor din sistemele operatorului și nu afectează perioada inițială de păstrare aplicabilă datelor care au fost transmise.

Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul.

De asemenea, în cazul în care doriti să vă exercitați dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat’’ în conformitate cu art. 17 din GDPR), portabilitatea datelor nu poate fi utilizată de către un operator de date ca o modalitate de a întârzia sau de a refuza o astfel de ștergere. În situația  în care dvs constatați că datele cu caracter personal solicitate potrivit dreptului la portabilitatea datelor nu răspund pe deplin cererii, orice solicitare suplimentară de date cu caracter personal potrivit dreptului de acces va fi pe deplin respectată, în conformitate cu art. 15 din GDPR. Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție este un drept care se regăsește în drepturile dvs, fiind reglementat de art. 15 din Legea nr.677/2001. În orice moment, dvs aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particluară în care vă aflați, prelucrării inclusiv creării de profiluri.

Din acel moment, noi nu vă vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care noi vă vom demonstra că avem motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Noi vă asiguram că aplicăm măsuri corespunzătoare și specifice pentru garantarea demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce privește trasparența prelucrării, transferul de date cu caracter personal.